01.09.2015.

Napreduju radovi na gradnji sportske dvorane kod OŠ Samobor

Nova se dvorana pomalo nazire

Napreduju radovi na gradnji sportske dvorane kod OŠ Samobor

Po svemu sudeći, radovi na izgradnji školske sportske dvorane pri Osnovnoj školi Samobor izvrsno napreduju. Izgrađeni su zidovi za popratne prostorije, a krenuli su i radovi na izgradnji same dvorane te su postavljeni armirano betonski nosači. U tijeku je i uvođenje kanalizacijskog sustava.

Nova dvodjelna dvorana bit će dimenzija 600 m2 s pratećim prostorijama površine oko 400 m2 i to: dva bloka svlačionica s tuševima, dva kabineta za nastavnike sa sanitarnim prostorima, strojarnicom, prostorom za čistačice, prostorom za razglas i vatrodojavu te dva spremišta sportske opreme. Ukupna površina nove građevine je 1000 m2, a s postojećom školom će biti povezana toplim hodnikom.

P.A.

 
01.09.2015.

Grad Sveta Nedelja besplatno dodjeljuje 700 kompostera za bio-otpad

Prijavite se na vrijeme

Grad Sveta Nedelja besplatno dodjeljuje 700 kompostera za bio-otpad

Iz gradske uprave Svete Nedelje pozivaju svoje sugrađane da se prijave za dodjelu kompostera za kompostiranje bio-otpada iz svojih kućanstava.

Grad Sveta Nedelja podijelit će 700 kompostera za biorazgradivi otpad volumena 380 l u cilju podizanja svijesti građana Svete Nedelje o održivom gospodarenju otpadom, potrebi smanjivanja količina otpada na odlagališta otpada te zbrinjavanju biorazgradivog otpada na način da se iskoriste njegova vrijedna svojstva. Kompostiranjem se dobiva kvalitetno gnojivo za vlastite nasade te se smanjuje količina komunalnog otpada u spremniku za miješani otpad.

Obzirom da je broj kompostera ograničen, besplatni komposter će dobiti oni stanovnici koji se na vrijeme prijave, tj. iskažu interes za dodjelom kompostera, a prema redoslijedu prijave i ispunjavanjem određenih uvjeta.

Prednost pri dodjeli kompostera imaju oni korisnici koji izvrše prijavu/iskažu interes za komposterom, a isti su sudjelovali u anketi o zbrinjavanju biorazgradivog otpada koju je Grad provodio tijekom 2014. godine.

Komposteri će se dodjeljivati korisnicima koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

1. imaju adresu stanovanja u Gradu Sveta Nedelja

2. iskažu interes za uporabu kompostera prijavom u Grad Sveta Nedelja (popunjavanjem prijavnog obrasca) te dostavom istog na e-mail adresu pitanja@grad-svetanedelja.hr, poštom na adresu, Trg A. Starčevića 5, Sveta Nedelja ili osobno u Grad Sveta Nedelja, I. kat, soba br. 2

3. imaju zelenu površinu u okviru okućnice (travnjak, vrt, voćnjak i sl.)

4. korisnici su usluge koncesionara za odvoz otpada

5. obveznici su komunalne naknade i naknade za uređenje voda

6. imaju podmirene sve dospjele financijske obveze prema Gradu Sveta Nedelja i koncesionaru za odvoz otpada.

Za besplatnu dodjelu kompostera mogu se prijaviti svi stanovnici Grada Svete Nedelje koji udovoljavaju uvjetima, uz predočenje važeće osobne iskaznice. Svaki korisnik ima pravo na dodjelu jednog (1) kompostera.

Kod prijave za kompostere stanovnici trebaju dati sljedeće podatke:

1. ime i prezime

2. adresu stanovanja

3. OIB

4. broj telefona za kontakt

5. e-mail adresu, ukoliko je imaju.

Kompostiranjem kao najprihvatljivijim načinom zbrinjavanja biorazgradivog otpada štedimo novac, recikliramo hranjive tvari te poboljšavamo kvalitetu zemlje, stoga pozivamo sve zainteresirane stanovnike da se jave u Grad i izvrše prijavu.

S.S.

 

Napreduju radovi na gradnji sportske dvorane kod OŠ Samobor

Grad Sveta Nedelja besplatno dodjeljuje 700 kompostera za bio-otpad

Arhiva 2015

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002