28.03.2019.

Kreće projekt energetske obnove zgrade Osnovne škole Sveta Nedelja

Bilo bu toplije i jeftinije

Kreće projekt energetske obnove zgrade Osnovne škole Sveta Nedelja

U prostorijama Osnovne škole Sveta Nedelja održana je 26. ožujka konferencija za novinare u povodu početka radova na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Sveta Nedelja.

Uz predstavnike medija, konferenciji za novinare nazočili su zamjenica župana Zagrebačke županije Grada Svete Nedelje Nadica Žužak, gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec, zamjenici gradonačelnika Svete Nedelje Marija Hršak i Davor Nađi, ravnateljica Osnovne škole Sveta Nedelja Anica Magdalenić, predstavnici tvrtke Mplan, koja je izradila projekt, te predstavnici tvrtke Spektar Gradnja iz Zagreba, koja je izvođač radova.

Projekt energetske obnove zgrade Osnovne škole Sveta Nedelja uvodno je predstavila ravnateljica OŠ Sveta Nedelja Anica Magdalenić, istaknuvši kako se radi o energetskoj obnovi koja obuhvaća izvedbu toplinske izolacije vanjske ovojnice zgrade, sanaciju stropova i zamjenu krovišta na starom dijelu škole, ugradnju vanjske aluminijske stolarije, modernizaciju sustava rasvjete LED tehnologijom, te rekonstrukciju radijatorskog grijanja i ugradnju termostatskih ventila na radijatorima, ugradnju novog kondenzacijskog kotla za pripremu PTV-a. Voditelj projekta, stručni suradnik za komunalne djelatnosti Grada Svete Nedelje Damir Zurovec istaknuo je da će se uz navedene radove izvesti i radovi zamjene radijatora, poda, odnosno postava parketa, a cijela škola će se oličiti. U tijeku su radovi na fasadi, izvodi se kamena vuna debljine 12 cm te se mijenja kompletna stolarija.

Ukupna vrijednost radova iznosi 9.099.711 kuna, a isti se sufinancira iz sredstava EU fondova kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija. Preostali iznos do ukupne vrijednosti projekta, u omjeru 50 : 50 posto, sufinanciraju Zagrebačka županija i Grad Sveta Nedelja

Radovi su započeli u studenome 2018. godine, a završetak je predviđen za rujan 2019. godine.

A.B.B.

 
28.03.2019.

Održana 21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Uskladiti poslovanje s izmjenama zakona

Održana 21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Na dnevnom redu 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, koja je održana 25. ožujka, prisutnih 16 vijećnika raspravljalo je o 20 točaka.

Aktualni sat ponajviše se doticao problematike komunalne infrastrukture, održavanja pojedinih prometnica, kao i rekonstrukcije istih. Vijećnika Gorana Kanižaja (HDZ) zanimalo je kada će se raspisati natječaj za dodjelu sredstava Udruzi umirovljenika Grada Svete Nedelje, a gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je kako će isti već ovaj tjedan biti raspisan. Vijećnicu Vesnu Filipović (HDZ) zanimalo u kojoj je fazi kupnja nekretnine IKE na Trgu Ante Starčevića, jer je Gradsko vijeće krajem prošle godine podržalo kupnju iste, a čula je da se priča kako nekretnina nije u 100% vlasništvu potpisnika ugovora te je tražila pojašnjenje. Gradonačelnik Zurovec istaknuo je kako je ugovor napravljen temeljem procjene vještaka za cjelokupnu nekretninu, te da će iznos biti raspodijeljen na sve vlasnike sukladno kvadraturi koju posjeduju.

Nakon jednoglasne verifikacije Zapisnika s 20. redovne sjednice, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje Ivan Štimac uvodno je obrazložio Prijedlog Odluke o donošenju procjene ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Svetu Nedelju. Pojasnio je kako se u izradu procjene i plana krenulo još prošle godine te je Vatrogasna zajednica učestalo održavala sastanke s izrađivačima. Po završetku izrade, plan i procjena odobreni su od strane Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje, kao i nadležnog odjela pri Ministarstvu unutarnjih poslova, a za iste je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u sklopu kojega nije pristigao niti jedan prigovor. Prijedlozi odluka prihvaćeni su jednoglasno i bez rasprave.

Točke dnevnog reda od 6 do 9 (razmatranje Izvješća o izvršenju programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu, razmatranje Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Svete Nedelje za 2018. godinu, razmatranje Izvješća o lokacijama, količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za otklanjanje otpada na području Grada Svete Nedelje i Prijedlog odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada) uvodno je obrazložila viša savjetnica za gospodarstvo i projekte Martina Fabijan, istaknuvši kako su sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave dužne predstavničkom tijelu do 31. ožujka dostaviti izvješća na razmatranje i donošenje Odluke. Točke od 6 do 8 prihvaćene su većinom glasova, dok je 9. točka Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada prihvaćena jednoglasno.

Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 2018. godinu na području Grada Svete Nedelje u ime tvrtke Eko Flor Plus d.o.o., koncesionara za odvoz otpada, pojasnio je Zdenko Komorčec. Nakon kraće rasprave izvješće je usvojeno sa 14 glasova ZA i 2 suzdržana.

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o oslobođenjima pravnih osoba od obveze plaćanja komunalnog doprinosa u 2018. godini, koje je uvodno obrazložila p.o. gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije, računovodstvo i javne prihode Biserka Delač. Zaključkom od 15. lipnja 2018. godine, a sukladno Pravilniku o zaštitnim i integrativnim radionicama, Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO oslobođena je plaćanja komunalnog doprinosa u 2018. godini. Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje.

Na prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu uvodno je amandmane uložio gradonačelnik, a iste je obrazložio zamjenik gradonačelnika Davor Nađi istaknuvši kako je sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu došlo do promjena te su jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti svoje opće akte s navedenim zakonom. Sukladno novom zakonu, kao i prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu, obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljišta, odnosno investitor, ako je ta osoba različita od vlasnika. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 40,00 kuna po m3 građevine. Vlasnici zemljišta, odnosno investitori koji grade stambene zgrade s 3 stana i više oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti, a vlasnici zemljišta, odnosno investitori koji grade obiteljske kuće i stambene zgrade s 2 stana i manje djelomično se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa i istima se obračunava koeficijent 0,5 u odnosu na jediničnu cijenu komunalnog doprinosa. Također, vlasnici zemljišta, odnosno investitori koji grade građevine za obavljanje djelatnosti kao što su obavljanje kreativnih i kulturnih djelatnosti (primjerice djelatnosti muzeja, umjetničko stvaralaštvo, veterinarske djelatnosti, djelatnosti zdravstvene zaštite, djelatnosti računalnog programiranja te mnoge druge djelatnosti) oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti, kao i vlasnici zemljišta koji grade proizvodne građevine s pripadajućim skladištima (skladište sirovina, repromaterijala i gotovih proizvoda).

- Vjerujem kako ćemo ovom Odlukom o komunalnom doprinosu doprinijeti većoj gradnji stanova i drugih stambenih objekata na području Grada, a samim time i ostvarenju boljih prilika za mlade, obitelji i sve koji žive ili će živjeti u Svetoj Nedelji, kao i bolje uvjete za poduzetnički sektor - istaknuo je zamjenik gradonačelnika Davor Nađi. Prijedlog odluke prihvaćen je većinom glasova.

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi i prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade uvodno je pojasnila p.o. gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije, računovodstvo i javne prihode Biserka Delač, istaknuvši kako se, kao i ranije, radi o usklađenju s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

- Bitna je novina da se prema novom zakonu komunalna naknada u rješenju o komunalnoj naknadi utvrđuje u godišnjem iznosu, uz mogućnost da se godišnji iznos plaća mjesečno ili u obrocima, dok se prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđivao mjesečni iznos komunalne naknade. Sukladno navedenome, vrijednost boda ne može više biti mjesečna visina komunalne naknade, već samo godišnja visina - istaknula je pročelnica Delač. Odluke su prihvaćene većinom glasova.

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi (s primjenom od 1.1.2020. godine) i prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (s primjenom od 1.1.2020. godine) uvodno je pojasnio zamjenik gradonačelnika Davor Nađi, istaknuvši kako je navedenom odlukom područje Grada za stambene i garažne prostore raspoređeno u 4 zone. 1. zona su Hoto Ville (Strmec) i centar Svete Nedelje (područje gradskog trga) gdje će doći do povećanja cijene komunalne naknade, dok će u preostale tri zone (2. zona: Strmec (osim Hoto Villa), Sveta Nedelja, Rakitje, Novaki i Brezje, 3. zona: Bestovje, Orešje, Kerestinec i Jagnjić Dol i 4. zona: Svetonedeljski Breg, Srebrnjak, Mala Gorica, Kalinovica i Žitarka) doći do smanjenja cijene komunalne naknade. Drugim riječima, Odluka o komunalnoj naknadi s promjenom od 1.1.2020. godine na razini Grada rezultirat će prosječnim smanjenjem iznosa komunalne naknade. Odluke su prihvaćene većinom glasova.

Jednoglasno su prihvaćeni i Prijedlog odluke o 4. izmjenama Statuta Grada Svete Nedelje, Prijedlog odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Svete Nedelje i njihovih zamjenika, Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća i Prijedlog odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

A.B.B.

 
28.03.2019.

Održan niz predavanja "Volim prirodu – idem van!"

Poticaj češćem boravku u prirodi

Kako bi kod djece razvili ekološku svijest i potaknuli ih na što češći boravak u prirodi, Dječji je odjel Gradske knjižnice Samobor i ove godine priredio niz zanimljivih predavanja i radionica u sklopu projekta "Volim prirodu – idem van!".

Na početku tjedna biciklisti iz Brdsko - biciklističkog kluba Šišmiš predstavili su biciklističke rute po Samoboru te djecu upozorili na opreznost i sigurnost u vožnji biciklima. Uslijedilo je zanimljivo predavanje o speleologiji, planinarenju i alpinizmu, koje je organizirala je Udruga Breganja, a djeca su imala priliku mikroskopom proučavati brojne životinjske vrste koje se nalaze u spiljama.

Kako očuvati biljne i životinjske vrste te kako izgleda Eko kamp "Čuvam svoje gorje" i koje se aktivnosti tamo provode, učenicima su prezentirali djelatnici Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje.

Kraj tjedna zaokružen je promocijom Nacionalnog parka Sjeverni Velebit i posjetiteljskog centra Kuća Velebita te praktičnom vrtlarskom radionicom o sadnji i njezi biljaka.

T.I.

 
28.03.2019.

Na Dječjem odjelu obilježen Svjetski dan epilepsije

Zanimljivo i razumljivo o teškoj bolesti

Na Dječjem odjelu obilježen Svjetski dan epilepsije

U povodu Svjetskog dana epilepsije, na Dječjem je odjelu GKS organizirano predavanje o toj teškoj bolesti. Predavačice su bile diplomirane medicinske sestre Marina Kos i Valentina Belas Horvat, ujedno i članice Hrvatske udruge za epilepsiju. Prisutnima su na zanimljiv i razumljiv način objasnile vrste epilepsije, simptome te kako pomoći osobama koje imaju napadaj. Također su napomenule važnost rušenja predrasuda o epilepsiji i važnost edukacije o toj bolesti.

T.I.

 

Kreće projekt energetske obnove zgrade Osnovne škole Sveta Nedelja

Održana 21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Održan niz predavanja "Volim prirodu – idem van!"

Na Dječjem odjelu obilježen Svjetski dan epilepsije

Arhiva 2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002