03.12.2010.

Voditeljica samoborske porezne ispostave mr.sc. Mirjana Mahović Komljenović o poreznim novostima

Manje olakšica, više pravila

Voditeljica samoborske porezne ispostave mr.sc. Mirjana Mahović Komljenović o poreznim novostima

Voditeljica samoborske porezne ispostave mr.sc. Mirjana Mahović Komljenović pojasnila nam je novine u oporezivanju dohotka i dobiti za 2010. godinu. Ono najuočljivije je da su promijenjeni porezni razredi i porezne stope pa će se one u godišnjoj poreznoj prijavi iznimno primjenjivati na kombinirani način, odnosno kao prosječne godišnje porezne stope od 13,5%, 25, 30, 37,5 i 42,5%, ovisno o visini porezne osnovice. U Svetoj Nedelji i Stupniku potrebno je još uračunati i stopu prireza od 6%, što za Samobor ne vrijedi.

Što se tiče olakšica, Mirjana Mahović Komljenović upozorava kako se od 1. srpnja olakšicom više ne smatraju uplaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, premije za dobrovoljno mirovinsko te dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje, stvarni troškovi zdravstvenih usluga za vlastite potrebe poput liječničkih pregleda, stomatoloških usluga i sličnog, kao i olakšice u vidu stambenih potreba za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora. One su se ranijih godina mogle koristiti u visini do 12.000 kuna na godišnjoj razini, a porezni će ih obveznici za 2010. godinu moći iskoristiti samo za prvu polovicu godine, odnosno u visini do 6.000 kuna, i to samo ako su u tom razdoblju i nastale uplate.

Inače, porezni obveznici koji dobrovoljno podnose godišnju poreznu prijavu za 2010. dužni su u njoj iskazati ukupno ostvaren dohodak ostvaren po svim izvorima, a oni porezni obveznici koji obvezno moraju podnijeti godišnju poreznu prijavu u njoj nisu dužni iskazati dohodak iz ostalih izvora, osim dohotka od nesamostalnog rada. No, ako u poreznoj prijavi iskažu bilo koji dohodak iz ostalih izvora, tada su obvezni u poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju.

Poslodavci su pak obvezni za svoje radnike sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak sa zadnjom isplatom plaće u godini (u prosincu 2010.), ako plaća tijekom godine nije redovito mjesečno isplaćivana ili ukoliko su radnici tijekom poreznog razdoblja koristili pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust za koji se isplaćuje naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja. Isto vrijedi i u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje tijekom godine bilo različito pa radnik, na temelju godišnjeg obračuna poreza, zbog ravnomjernog godišnjeg oporezivanja, odnosno izravnanja porezne osnovice, ostvaruje pravo na povrat preplaćenog poreza.

Mirjana Mahović Komljenović upozorava i da prema izmijenjenim zakonskim odredbama poslodavci mogu iskoristiti mogućnost neoporezive uplate premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u III. stup, u korist svojih radnika (a u slučaju obrtnika i u vlastitu korist) do visine 500 kuna mjesečno, odnosno za 2010. godinu do visine 3.000 kuna, a koje se poslodavcima smatraju porezno priznatim izdatkom. Poslodavac može u tijeku jednog mjeseca uplatiti premije i za više mjeseci, a ta je svota neoporeziva do 500 kn za svaki mjesec. Uplate iznosa većeg od 500 kuna mjesečno smatraju se primitkom od kojeg je potrebno utvrditi dohodak od nesamostalnog rada i obračunati poreze i doprinose.

Od ostalih novosti Mahović Komljenović upozorava da je povećan iznos za upis stvari i prava u dugotrajnu imovinu pa se tako u Popis dugotrajne imovine po novome unose stvari i prava (investicijska dobra) koja služe za stjecanje dohotka, ako njihova pojedinačna nabavna cijena, odnosno troškovi proizvodnje prelaze 3.500 kn. Odredba se odnosi na fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, kao i na pravne osobe.

K.S.

Nova pravila Poreza na dobit

Što se pak tiče poreza na dobit, svi porezni obveznici koji su prema računovodstvenim propisima razvrstani u velike i srednje poduzetnike obvezni su prijavu poreza na dobit na PD Obrascu podnijeti nadležnoj ispostavi porezne uprave elektroničkim putem. Što se novosti tiče, jedna od važnijih je vezana uz isplatu predujma dobiti. Kako pojašnjava Mirjana Mahović Komljenović, ako je tijekom poreznog razdoblja isplaćen predujam dividende ili udjela u dobiti, a istekom tog poreznog razdoblja nije ostvarena dobit dostatna za njegovo pokriće ili on nije podmiren do dana podnošenja prijave poreza na dobit, nepodmirena razlika se smatra primitkom i on se oporezuje u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak. Ako porezni obveznik isplaćuje predujmove dobiti, obvezan je voditi Evidenciju o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobiti, koja se obvezno prilaže uz prijavu poreza na dobit i dostavlja najkasnije do 30. travnja 2011. Nadalje, izmjenama zakona o porezu na dohodak propisana je obveza isplate dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu na žiro račun koji je otvoren u banci.

Novost je vezana i uz propisane posebne uvjete za priznavanje rashoda amortizacije za plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor. Naime, pored toga što je porezni obveznik registriran za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja takve imovine, odnosno za djelatnost prijevoza, potrebno je po osnovi korištenja takve imovine ostvariti prihod najmanje u visini 5% nabavne vrijednosti apartmana i kuća za odmor, odnosno najmanje u visini 7% nabavne vrijednosti plovila i zrakoplova. U slučaju najma (operativni leasing), porezni obveznik po osnovi korištenja takve imovine mora ostvariti prihod najmanje u visini troškova takvog najma. Ako pak ti uvjeti nisu ispunjeni tada je potrebno uvećati poreznu osnovicu za rashode amortizacije takve imovine, najamninu te sve pripadajuće troškove koji su nastali u svezi s korištenjem takve imovine.

 

Voditeljica samoborske porezne ispostave mr.sc. Mirjana Mahović Komljenović o poreznim novostima

Arhiva 2010

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002