29.09.2017.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen rebalans proračuna

Proračun "nabujao" za 5 milijuna kuna

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen rebalans proračuna

Drugom ovogodišnjom izmjenom i dopunom prihodi i rashodi proračuna Grada Samobora povećani su za nešto više od 5 milijuna kuna pa sada iznose 218.450.519 kuna. Proračun je, kao i njegovi prateći dokumenti, donesen većinom glasova (15 ZA, 7 protiv) na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora održanoj 28. rujna.

Na prihodovnoj strani najveće povećanje je planirano od prodaje nefinancijske imovine, nešto manje od 4,5 milijuna kuna, dok je kod rashoda najveći dio, 3,1 milijun kuna, izdvojen za komunalne djelatnosti (održavanje cesta, prometna infrastruktura, javna rasvjeta i projektna dokumentacija), a slijede društvene djelatnosti s povećanjem 2,9 milijuna kuna (osnovne škole, kultura i dječji vrtići). Izmjenama proračuna osigurana su sredstva za vraćanje plaća zaposlenika Gradske uprave od listopada ove godine nadalje, na razinu iz 2009. godine, kada su im smanjene za 6%.

Uz negodovanje oporbenih vijećnika (8 glasova protiv), donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, kojom se koeficijent za obračun plaće gradonačelnika smanjuje sa 7,2 na 7,1, a za zamjenike gradonačelnika povećava s 5,2 na 6,0. Ova je promjena obrazložena time što gradonačelnik već neko vrijeme ne dobiva plaću u Gradu i ne obavlja profesionalno svoju dužnost pa su time zamjenici gradonačelnika više opterećeni.

Na prijedlog proračuna jedino je amandmane, ukupno 11, dao Klub vijećnika HDZ-a. Predlagač proračuna, gradonačelnik, amandmane nije prihvatio, a nakon što je Klub HDZ-a povukao prva dva amandmana, niti ostalih 9 nisu dobili potrebnu većinu glasova u Gradskom vijeću. Ogorčeni zbog toga, vijećnici HDZ-a zatražili su stanku, za vrijeme koje su održali kraću tiskovnu konferenciju, na kojoj je predsjednik Vladimir Skendrović pojasnio da su oni predlagali povećanje od ukupno milijun kuna, uglavnom za prehranu u školi za one koji ne mogu sami plaćati, za božićnice umirovljenicima i kapitalne donacije vjerskim zajednicama.

Kod rasprave o izmjenama Odluke o izvršenju ovogodišnjeg proračuna Vladimir Skendrović i Irena Franceković (MOST) bili su protiv davanja jamstva Komunalcu (za kredit za financiranje izgradnje Reciklažnog centra), jer su smatrali da to, zajedno sa zaduženjem Grada, prelazi dozvoljeno zaduživanje od 20% proračuna, no pročelnik za financije Željko Radovanić pojasnio je da su ukupne godišnje obveze po zaduženju Grada (zajedno s tim jamstvom) tek 9% proračuna Grada, a da se ta granica ne prijeđe za svako je zaduživanje potrebno odobrenje ministra.

Kod rasprave o Projekciji proračuna za sljedeće dvije godine, nakon upita Vladimira Skendrovića o kapitalnim objektima koji su obećavani, a nema ih u projekciji (Dom umirovljenika, OŠ u Farkaševcu...) Željko Radovanić je pojasnio da projekcija nije detaljna, a niti obvezujuća te da će se to promijeniti, jer će se ubuduće 3-godišnji plan donositi kao jedan dokument. Irena Franceković je pak predložila da se ubuduće više ulaže u osiguravanje obroka za djecu u školi te da se gradi više škola, a manje društvenih domova. Marinko Džepina (SDP) nije se s njom složio, naglasivši da se za te namjene iz godine u godinu izdvaja sve više sredstava, a zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković podsjetila je da je upravo zbog dobre brige o djeci Samobor dobio titulu Grada prijatelja djece.

Također većinom glasova, ali gotovo bez rasprave, prihvaćene su izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture, Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, Programa javnih potreba u školstvu (uz primjedbu Vladimira Skendrovića da su povećanja paušalno određena, jer se ne vidi na temelju čega su rađeni početni izračuni), Programa javnih potreba u kulturi, Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola, Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola, Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja, Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma (Skendrovića je zanimalo zašto se briše stavka "Sustav javnih bicikala", a Ivan Kaselj (HDZ) smatrao je da je 100.000 kuna prevelika stavka za opremanje i stavljanje u funkciju gradskih vrtova).

Vijećnici su jednoglasno podržali Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Strmec, Šibice i Bregana, kao i odluku kojom Grad daje svoju parcelu Komunalcu, kako bi se na njoj izgradio Reciklažni centar. Ipak, Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje Komunalcu za financiranje izgradnje Reciklažnog centra, donesena je većinom glasova (14 ZA, 7 protiv).

Jednoglasno je prihvaćeno i izvješće o inicijativama za pokretanje postupka za izradu i donošenje prostornih planova. Od 1. lipnja 2016. do 31. kolovoza ove godine građani su podnijeli 18 zamolbi za izmjenama i dopunama Prostornog plana, uglavnom zbog promjene kategorizacije zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko. Budući da je PP donesen prije 2 godine, objasnio je pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada Mario Anušić, to nisu dovoljni razlozi za promjenu tog plana. Osim toga, podnesene su 23 zamolbe građana za izmjenama i dopunama GUP-a i zaključak je stručne analize da je potrebno što skorije započeti izradu trećih izmjena i dopuna GUP-a. Također, zaključak je stručne analize da je potrebno u što skorijem roku započeti s izradom izmjena i dopuna UPU-a Stražnik, što je u dva pisma namjere tražilo 13 građana.

Većinom glasova donesene su i izmjene i dopune Plana zaštite od požara Grada Samobora.

Većinom glasova (17 ZA, 2 protiv) vijećnici su prihvatili ponudu zajednice ponuditelja Brodometalurgija d.o.o., Split i Vinitor d.o.o., Zagreb u iznosu od 5.185.483,80 kuna za nabavu radova na uređenju samoborske kino dvorane. Međutim, s potpisivanjem ugovora morat će se pričekati, da bi prošla zakonska procedura javne nabave, prema kojoj Grad Samobor mora javno objaviti Odluku o odabiru u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Ugovor o javnoj nabavi radova na uređenju samoborske kino dvorane sklopit će se po uspješnom okončanju javne nabave. Rok mirovanja od objave Odluke o odabiru je 15 dana, tako da se očekuje sklapanje ugovora sredinom listopada.

Većinom glasova donesen je i Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra za opću uporabu za put Trnovec i da se upiše u vlasništvo Grada Samobora, budući da se to zemljište ne koristi kao put. Na upit Irene Franceković hoće li biti obeštećeni prijašnji vlasnici toga zemljišta, pročelnik Mario Anušić odgovorio je da je zemljište u vlasništvu Grada te da nije važno tko su bili prijašnji vlasnici.

Većinom glasova (8 protiv) donesena je i nova Odluka o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora, kojom se smanjuje sadašnji broj upravnih odjela s 9 na 6 (ustrojavanjem novog Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i projekte EU objedinit će se poslovi dosadašnjeg UO za razvoj grada i UO za gospodarstvo, a ustrojavanjem novog UO za opće, pravne i tehničke poslove, objedinit će se poslovi Gradske službe i Ureda gradonačelnika) i Jedinicu za unutarnju reviziju. Vijećnici HDZ-a izrazili su sumnju da se ova reorganizacija radi zbog novog uhljebljivanja. Većinom glasova donesena je i Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Samobora, koji će se dodjeljivati radnim mjestima prema Uredbi o klasifikaciji, a donijet će se i Pravilnik o radu i sistematizaciji radnih mjesta. Vijećnik Lovro Mihelić (HDZ) zatražio je da mu se u pisanom obliku dostavi podatak o broju zaposlenih u Upravi grada 1.6.2009. godine i danas.

Na kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić najavio je svečanu sjednicu Vijeća u povodu Dana grada u subotu, 21. listopada, a krajem studenoga sljedeću redovnu sjednicu, koja će na dnevnom redu imati Nacrt proračuna za 2018. godinu u prvom čitanju.

D.K.

Aktualni sat

Vladimir Skendrović rekao je da ima podatke da je Samoborski muzej jedan od dva muzeja u RH koji su na "crnoj listi" radi nerealizacije zacrtanih programa, da ima samo jednu digitaliziranu zbirku, da građa propada, stanje objekta je katastrofalno, malo je posjetitelja..., a dosadašnjem ravnatelju na prošloj je sjednici GV produžen mandat, čak i bez ponuđenog programa rada. Osim toga, tvrdi Skendrović, Stručno vijeće nije se sastalo već 6 godina pa mu nije jasno tko je izabrao predstavnika tog vijeća u Upravnom vijeću muzeja. Stoga je predložio da se poništi odluka GV-a o reizboru ravnatelja muzeja i raspiše novi natječaj. Zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković rekla je da je tamo poštivana zakonska proceduru, po podacima koje ona ima, a ako vijećnik ima druga saznanja, neka to prijavi nadležnim institucijama. Kasnije je Skendrović na presici najavio da će podnijeti prijavu nadležnim institucijama.

Na upit Vladimira Skendrovića zašto još uvijek nije provedena uknjižba novog Autobusnog kolodvora, zamjenik gradonačelnika Željko Stanec rekao je da se čeka upis u gruntovnicu. Skendrović je tražio i da se GV javno ogradi od pokroviteljstva koje je bilo nad proslavom 80. obljetnice osnivanja KPH na Anindolu.

Ivan Horvat (HSS) je, uz zahvalu svima koji su pomogli da se Grdanjci obrane od poplave 19. rujna, pitao što je s retencijama kod Koretića i mostom u Breganici. Željko Stanec rekao je da su retencije kod Koretića jedini način da se područje ispod toga osigura od poplava pa je zatraženo od Hrvatskih voda da izrade projekt, a za most je Grad napravio dokumentaciju pa će se i to rješavati u dogovoru s Hrvatskim vodama.

Na prijedlog Irene Franceković da Grad, kao većinski vlasnik Energometana, utječe na smanjenje cijene plina, koja je previsoka pa Energometan ostvaruje ekstraprofit, Željko Stanec je pojasnio da je to, nažalost, nemoguće, jer Energometan ne određuje cijenu plina na tržištu, već za to postoji nadležna regulatorna agencija. Irena Franceković upozorila je i na problem nogostupa u Ul. kralja Petra Krešimira IV., a zamjenik gradonačelnika rekao je da se taj problem pokušava riješiti i u tijeku su pregovori oko zamjene zemljišta, koja bi to omogućila.

Ivan Kaselj (HDZ) upitao je što je sa Sportskom dvoranom i uređenjem tržnice u Bregani. Sanja Horvat Iveković rekla je da školska sportska dvorana odgovara potrebnim standardima za školu, a o novoj se može razmišljati nakon rekonstrukcije vrtića. Na tržnici Komunalac može urediti prostore, ako bude bilo zainteresiranih zakupaca, a u dogovoru s Vijećem MO razmišlja se o organiziranju prodaje lokalnih proizvoda.

Na upit Petre Babojelić o rješavanju problema otpada Željko Stanec najavio je izgradnju Reciklažnog centra kao mjeru za gospodarenje otpadom, kojom bi se omogućilo da se ne povećava cijena odvoza otpada.

Lovri Miheliću je Sanja Horvat Iveković pojasnila koji će se radovi obavljati u rekonstrukciji zgrade i unutrašnjosti Hrvatskog doma, a na njegov upit o gradnji (postavljanju) šatora u MO Vrbovec, Željko Stanec odgovorio je da će vidjeti o čemu se radi i treba li za to dozvola.

Marinku Džepini je na pitanja o preseljenju Centra za socijalnu skrb na prostor bivše vojarne odgovorila Sanja Horvat Iveković kako imaju neslužbene informacije da ta lokacija ne odgovara ministarstvu, a na njegov upit hoće li se Grad kandidirati za EU sredstva s projektom "Zaželi", rekla je da se to radi zajedno s Crvenim križem, kako bi se uposlile teže zapošljive žene na poslovima gerontodomaćica.

Vinka Jaklenca (HSS) zanimalo je asfaltiranje Ulice Ivšaci i Odvojka Kožari te rekonstrukcija nadstrešnice Društvenog doma u Molvicama. Željko Stanec odgovorio je da su obje ulice pripremljene za asfaltiranje, koje se planira sljedećeg tjedna, a nadstrešnica će biti planirana u proračunu sljedeće godine.

Svebor Labura (HDZ) zanimao se za sanaciju ceste od Domaslovca prema Sajmištu, za most kod Čaraparne koji 3 godine nije u funkciji te za to tko je odlučio o pokroviteljstvu proslave 80. obljetnice KPH. Željko Stanec odgovorio je da je ta cesta u programu pojačanog održavanja, a za izgradnju mosta dugo traje ishođenje potrebne dokumentacije.

Na upit Andrije Noršića o popravku velike rupe u Ul. Vladimira Kirina ispred brojeva 16, 18 i 20 Stanec je rekao da će poslati zahtjev Komunalcu, jer to spada pod održavanje prometnica.

Đurđici Jančikić je Željko Stanec odgovorio da je cesta od Bregane do Samobora u nadležnosti Hrvatskih cesta, a Grad će urediti nogostup od Perivoja do Konzuma, a za sigurnost djece na prometnici ispred škole u Bregani ograničena je brzina na 30, stavljen svjetlosni znak upozorenja i iscrtan novi pješački prijelaz.

Franju Bedeničića (HDZ) zanimalo je zašto je Grad odustao od gradnje područne škole u Farkaševcu, zašto OŠ Samobor nema ograđeni školski prostor i zašto su propale građevinske dozvole za vrtić u Bregani. Grad nije odustao od škole u Farkaševcu, no zbog velikog broja doseljenih novih učenika u različitim dijelovima Grada, kao i zbog promjena pedagoških standarda, u tijeku je izrada studije o opravdanosti ulaganja, rekla je Sanja Horvat Iveković te izrazila nadu da će se za 3 do 4 milijuna dograditi i vrtić u Bregani.

Na upit Damira Gorišeka (HSS) o rekonstrukciji vodovoda u Biankinijevoj ulici Željko Stanec je rekao da je planirana kompletna rekonstrukcija, kao preduvjet za asfaltiranje ceste u punom profilu.

Zlatka Rešetara (MOST) zanimalo je što je s cestom prema Žumberku koja je u jako lošem stanju, a predložio je i da se sastavi popis svih ulica čije se uređenje planira. Željko Stanec složio se da je cesta od Grdanjaca do Budinjaka u relativno lošem stanju, no izračunali su da bi samo pojačano održavanje, uz rješavanje oborinske odvodnje i osiguranje odrona koštalo oko 50 milijuna kuna, pa se razmišlja o alternativnom pravcu, cesti od Koretića do Budinjaka, za što će se ishoditi potrebna dokumentacija.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen rebalans proračuna

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002