26.07.2008.

Struka protiv politike i obratno

Pun mi je kufer političara...

Cjenjeni gospodine Beljak!

Kada pišete u ime Gradska organizacija HSS-a Grada Samobora primjedbe na prijedlog donošenja UPU Gornji Kraj trebali bi se posavjetovati s nekim ko je malo bolje do vas upućen u prostorno planiranje i zakonsku regulativu. Većinu Vaših primjedba podržavam. U dopisu se ćesto pozivate na zakonsku regulativu, ali ju ne razumijete.

Primjer 1.

U 3. točci Vaše primjedbe prigovarate na ucrtan betonski most u UPU Vugrinščak, a koji nije ucrtan u GUP-u grada Samobora. Generalnim urbanističkim planovim (kao što i samo ime govori) određuju se samo glavni koridori infrastrukture i prometa, dok je svrha donošenja planova nižeg reda (u ovom slučaju UPU Vugriščak) razrada sekundarne infrastrukture i prometa. Građevinsku dozvolu za most i cestu možete dobiti, kao i za obiteljsku kuću, iako nije ucrtana ni u jedan od prostorno planskih dokumenata. Vaše je pravo da se protivite izgradnji mosta, ali to ne znaći da je izrađivač plana prekršio zakon, kao što vi tvrdite.

Primjer 2.

U 5. točci Vaše primjedbe prigovarate na ucrtanu Novu prometnicu koja povezuje Rudarsku dragu i cestu za Smerovišćre. Ta prometnica je ucrtana u svim GUP-ovima Grada Samobora u zadnji 30 godina. Zašto. Upravo zato da se zaštiti najstariji dio Samobora – Taborec od prometa. I u ovom slučaju izrađivač plana UPU Vugriščak je poštivao zakonsku regulative te je ucrtao prometnicu koja je odrđena planom višeg reda.

Zašto Vam sve ovo pišem?

Razlog je jednostavan.

Pun kufer mi je političara kaj se furt pozivaju na zakon i struku.

Miroslav Ivanščak

26.07.2008.

Priopćenje za medije GO HSS Samobor

Primjedbe na prijedlog donošenja UPU Gornji Kraj

Gradska organizacija HSS-a Grada Samobora uputila je Gradskom Poglavarstvu primjedbe na prijedlog donošenja UPU Gornji Kraj, te je odlučila iste javno iznijeti kako bi u slučaju neuvažavanja te primjedbe izbjegla svaku odgovornost pred građanima našeg grada.

Na temelju javne rasprave u postupku donošenja UPU Gornji Kraj održane u utorak 8.7.2008. u 17 sati u Gradskoj vijećnici gdje je iznijet prijedlog UPU Gornji Kraj dajemo slijedeće primjedbe, obrazloženja i prijedloge.

Primjedbe i obrazloženja:

1. Nedopustiv je nedolazak predstavnika Grada Samobora (investitora) na održanu javnu raspravu na kojoj su prema čl. 85 Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) bili dužni sudjelovati. Također smatramo da se time krši isti Zakon, tj. načelo vertikalne integracije i usaglašavanja interesa (čl.11) i načelo sudjelovanja javnosti i pristupa informacijama podacima (čl. 12) jer je javnost ostala zakinuta za informacije kojima navedeno tijelo raspolaže.

2. Nedolaskom predstavnika Grada Samobora, tj. gradonačelnika ili drugog predstavnika Gradskog poglavarstva protivno je načelu pristupa informacijama i sudjelovanja javnosti Zakona o zaštiti okoliša (čl. 16. ) jer ˝javnost ima pravo pristupa informacijama o okolišu kojima raspolaže tijelo javne vlasti˝ te je time uskraćeno stanovnicima Gornjeg Kraja i ostalim sudionicima javne rasprave da ˝sudjeluju u postupcima utvrđivanja polazišta, izrade i donošenja strategija, planova i programa, te izradi i donošenju propisa i općih akata u vezi sa zaštitom okoliša.˝

3. Kako je u UPU Gornji Kraj ucrtan betonski most na Gradni, a u GUP-u nije te služi za kamionski promet (Dr. Škobić), a ne za pješake, smatramo da se time krši postojeći GUP, konzervatorske podloge i načelo ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa (čl. 13. Zakona o prostornom uređenju i gradnji).

4. Grad Samobor kao nositelj izrade prostornog plana protivno načelu ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa (čl. 13. Zakona o prostornom uređenju i gradnji) ne dozvoljava prenamjenu gospodarske zone u npr. mješovitu (koja je primjerenija ovom prostoru). S druge strane, GUP-om predviđena mješovita zona u UPU-u Gornji Kraj uz Lipovečku Gradnu bez obrazloženja i znanja vlasnika je pretvorena u rekreacijsku zonu?!

5. Novu prometnicu ucrtanu u GUP-u i UPU Gornji Kraj smatramo neprimjerenom i nepotrebnom jer bi se u tom zaštićenom dijelu grada Samobora drastično promijenila prostorna matrica i vizura. Također, njenom izgradnjom bila bi učinjena prevelika šteta zahvatom u prostoru i uništene krajobrazne vrijednosti (čl. 2. Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Konvencija o europskim krajobrazima čl.1, čl.5). Uz navedeno, intenzitet prometa nikako ne opravdava njenu izgradnju te je opravdano njeno brisanje iz GUP-a i UPU Gornji Kraj.

Stoga predlažemo slijedeće:

1. Ponavljanje i održavanje ponovne javne rasprave u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (čl. 85, čl. 11, čl. 12) i Zakona o zaštiti okoliša (čl. 16.).

2. Da se ispita odgovornost za izdavanje dozvola betonskog mosta na Gradni jer most za kamionski promet nije predviđen GUP-om.

3. Odbijanje prijedloga UPU-a Gornji Kraj zbog postojanja dvostrukih kriterija pri izradi (mogućnost mijenjanja/ne mijenjanja namjene površina).

4. Da se u pokrenutim Izmjenama i dopunama postojećeg GUP-a gospodarska zona prenamjeni u mješovitu.

5. Brisanje novog prometnog pravca predviđenog GUP-om i UPU-om.

6. Da se UPU Gornji Kraj donese nakon usvajanja Izmjena i dopuna GUP-a Grada Samobora.

Srdačan pozdrav!

Na znanje:

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i razvoj, Samobor, Zagorska 41

2. Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Gradsko vijeće, Samobor Trg Kralja Tomislava 5

3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Zagrebu, Zagreb

4. Hrvatska sekcija ECOVAST-a

5. Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, Republike Austrije 20

6. Zagrebačka županija, Županijski zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zagreb, Ul. grada Vukovara 72

7. Sredstva javnog priopćavanja

Predsjednik GO HSS-a Grada Samobora: Krešo Beljak, prof.

Napiši pismo

Pun mi je kufer političara...

Primjedbe na prijedlog donošenja UPU Gornji Kraj

Arhiva 2008

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002